Wydanie warunków / budowa przyłącza

Procedura wydania warunków technicznych oraz budowy przyłącza

1- Mapa

W Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie w Wydziale Geodezji przy ul. Michałkowickiej 105 uzyskać aktualną mapę Zasadniczą terenu planowanej inwestycji.Na kserokopii mapy (2egz.) zaznaczyć granice działki, a w przypadku budowy więcej niż 1 domu lub budynku Firmy przedłożyć do wydania warunków zagospodarowanie terenu.

2- Warunki podłączenia

  • można ze strony internetowej Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.  pobrać wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej,
  • podać dane osobowe wnioskodawcy (adres korespondencyjny) wraz z lokalizacją inwestycji i opisem przeznaczenia obiektu oraz ilością planowanego poboru wody i odprowadzanych ścieków wraz z rozgraniczeniem na ścieki bytowe oraz przemysłowe,
  • wypełniony wniosek wraz z mapą zakupioną w urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie złożyć  w kancelarii podawczej Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint lub przy pomocy poczty lub poczty elektronicznej na adres wodociagi@aqua-sprint.pl.

3- Projekt techniczny

Na podstawie wydanych warunków technicznych zlecić uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu przyłączy wod-kan, który następnie należy przedłożyć w 2 egzemplarzach, w Wodociągach Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. z wnioskiem o zaopiniowanie projektu technicznego przyłączy wod-kan (wniosek można pobrać ze strony internetowej Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp., z o.o.),

Po uzyskaniu uzgodnienia projektu w zakresie technicznym inwestor winien skompletować wszelkie niezbędne załączniki i dokonać zgłoszenia budowy przyłączy w Biurze Budownictwa w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105.

4. Budowa przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnego

Po uzyskaniu zgłoszenia budowy przyłącza w Biurze Budownictwa, ze strony internetowej Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. należy pobrać wniosek o zlecenie nadzoru branżowego. Po odbiorze wstępnym inwestor zleci usługę wykonania włączenia do sieci wodociągowej (usługa bezpłatna). Przed podjęciem prac kontaktować się z inspektorem nadzoru Wodociągów Siemianowickich.

Po stronie inwestora jest wykonanie przyłącza wraz z zasuwą odcinającą oraz węzłem wodomierzowym w budynku lub studni wodomierzowej (zgodnie z projektem technicznym).

Po wykonaniu robót budowlanych, zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie szkicu geodezyjnego (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie pdf. oraz dxf.) ułożenia przyłączy oraz umówić spotkanie z inspektorem nadzoru w celu dokonania odbioru przyłączy wod-kan i spisania stosownego protokołu.

5- Dostawa wody i odprowadzenie ścieków z obiektu

W celu poboru wody i odprowadzania ścieków należy zawrzeć umowę dwustronną. Do umowy potrzebne są trzy załączniki:

  • Kopia protokołu odbioru technicznego z udziałem inspektora nadzoru
  • Kserokopię aktu notarialnego lub innego dokumentu prawnego
  • Wniosek o zawarcie umowy – wypełniony i podpisany (druk do pobrania ze strony internetowej Aqua-Sprint)

Powyższe dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. Po podpisaniu i dostarczeniu umowy o dostawę wody i odprowadzenie ścieków oczekiwać na telefoniczne umówienie montażu wodomierza.

Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 04.02.2021, 11:22
Dokument oglądany razy: 1 064
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.02.2021
Redakcja BIP   |