Status prawny

Podstawowe akty prawne

Akty prawne dające delegację jednostkom samorządu terytorialnego do tworzenia spółek jest ustawa z dnia:

  • 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.; dalej jako: u.g.k.);
  • 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.; dalej jako: u.s.g.);

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do sfery użyteczności publicznej zaliczane są usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Podstawowy aktem prawnym działalności Wodociągów Siemianowickich Aqua – Sprint Sp. z o. o. jest:

  • Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 roku nr 94, poz. 1073 z późn.zm.).

Forma prawna

Wodociągi Siemianowickie Aqua–Sprint jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Aqua - Sprint Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich została powołana aktem notarialnym z dnia 10 września 2008 roku, Rep. A nr 23 528/2008 i zarejestrowana w dniu 21 listopada 2008 roku w Sądzie Rejonowym - Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy w Katowicach. Na mocy podjętej Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Aqua-Sprint Sp. z o. o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich w sprawie zmiany umowy Spółki oraz Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dniem 22-03-2012 roku została zmieniona nazwa Spółki z "Aqua-Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" na „Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka jest własnością miasta Siemianowice Śląskie, które posiada 100% udziałów Spółki ( 48 611 udziałów po 1000,00 zł każdy).

Wysokość kapitału zakładowego Wodociągów Siemianowickich Aqua - Sprint Sp. z o. o. wynosi 48 611 000,00 zł.

Główną i najważniejszą działalnością Spółki jest zakup, przesyłanie i dostawa wody dla potrzeb odbiorców indywidualnych i zbiorowych oraz przedsiębiorstw.

Dane identyfikacyjne

Jednostka posiada:

  • statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 241018588
  • numer identyfikacji podatkowej NIP: 643 173 22 48
  • numer KRS: 0000317539 pod, którym Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach
  • numer BDO (Baza Danych o Odpadach): 000 111 832

Opublikował: Łukasz Jęczek
Publikacja dnia: 24.09.2020, 08:46
Dokument oglądany razy: 611
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 23.09.2020