RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów

Klauzula informacyjna dla klientów Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (41-100), przy ulicy Śląskiej 100 (dalej jako: Administrator);
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@aqua-sprint.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Wodociągi Siemianowickie Aqua – Sprint Sp. z o.o. w celach związanych z realizacją zadań statutowych, w oparciu o:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO jeśli w danym procesie taka zgoda jest wymagana,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie:
   1. czynności zmierzających do zawarcia umowy,
   2. zawarcia umowy oraz jej późniejszej obsługi,
   3. przeprowadzenia identyfikacji lub weryfikacji i sprawdzenia tożsamości w związku z zawartą umową,
   4. dokonywania bieżących rozliczeń,
   5. rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń,
   6. przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej.
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w przypadku:
   1. realizacji zadań i obowiązków administratora określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
   2. udokumentowania rozliczenia umów dla celów podatkowych oraz bilansowych.
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie:
   1. zgłaszania awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury – prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest minimalizacja strat i ochrona środowiska,
   2. realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 RODO;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  1. do czasu wycofania zgody i/lub nie dłużej niż do czasu zakończenia sprawy podczas której dane zostały zebrane na podstawie zgody,
  2. przez okres wynikający z zawartych umów, jak również przez okres niezbędny do ich rozliczenia, zgłaszania ewentualnych roszczeń,
  3. przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ostateczne rozliczenie umowy,
  4. przez okres nie dłuższy niż 30 dni od zakończenia roku umownego, w którym zgłoszono awarię.
 6. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO,
  3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  5. prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO, w zakresie danych na które wyraziliście Państwo zgodę,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Państwa danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uwzględniając zapisy art. 21 RODO,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 7. Jednocześnie nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 RODO, w zakresie przetwarzania danych objętego celem określonym w pkt. 3 lit. a oraz b niniejszej informacji, z uwagi na fakt, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
 8. Podanie przez Państwa danych:
  1. jest dobrowolne w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z niektórych kanałów komunikacji z Administratorem (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. d niniejszej informacji);
  2. jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy z Wodociągami Siemianowickimi Aqua – Sprint Sp. z o.o. (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. b niniejszej informacji),
  3. jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego prawa (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. c niniejszej informacji);
  4. jest niezbędne w celu zgłoszenia awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jej infrastruktury (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 lit. d niniejszej informacji)
 9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Kinga Seweryn, e-mail: iodo@aqua-sprint.pl

Treść klauzuli informacyjnej dla klientów Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o. w wersji PDF

Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą


Opublikował: Łukasz Jęczek
Publikacja dnia: 24.05.2024, 11:19
Dokument oglądany razy: 169
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 24.05.2024