Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 04.11.2021, 11:07
Data zakończenia przetargu: 08.11.2021, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 26.10.2021, 15:21 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: 327535378
Nie podlega Ustawie

Zarząd Spółki Wodociągi Siemianowickie Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich ogłasza, iż zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów:

 • nr 1971/28,
 • nr 1974/29,
 • nr 1980/19,
 • nr 1981/18,
 • nr 2455/19,
 • nr 2474/19,
 • nr 3237/29,
 • nr 3166/29,
 • nr 3244/29,
 • nr 3165/29,
 • nr 3245/28,
 • nr 2254/18,
 • nr 2330/29,
 • nr 3290/42.,

o łącznej powierzchni 16.808m2, dla której Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgi wieczyste KW Nr KA1I/00009437/5, KA1I/00016261/2, KA1I/00016262/9. KA1I/00022234/9. KA1I/00021860/9, położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. Obwodowej.

1. Prawo użytkowania wieczystego wyżej wymienionych działek gruntu zostało określone do dnia 05-12-2089 roku.

2. Na terenie nieruchomości znajdowały się płytkie wyrobiska kopalniane i szyb Wanda. Pokrywa szybu może wymagać okresowego zdejmowania i uzupełniania zasypów.

3. Opis stanu istniejącego

Teren przy ulicy Obwodowej jest niezabudowany i niezagospodarowany.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice działki powyższe znajdują się w strefie „UR” z przeznaczeniem na ”tereny usług technicznych i drobnej wytwórczości”. W pasie drogowym ulicy Obwodowej znajduje się kolektor kanalizacji deszczowej 1600 mm, podziemny kanał ciepłowniczy, podziemne kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. W ulicy Cmentarnej usytuowany jest wodociąg PE d 90.

Ukształtowanie terenu - zasadniczo płaskie z lekkim nachyleniem od ulicy w kierunku pn- wschodnim (różnica wysokości ok. 1 m), z miejscowymi zagłębieniami.

1 Badania geotechniczne

W październiku 2010 wykonano badania geotechniczne dla scharakteryzowania warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej Bazy Technicznej przy ul. Obwodowej w Siemianowicach Śląskich. Badania te wykazały:

W strefie posadawiania budynków zalegają grunty o zróżnicowanych parametrach geotechnicznych, w tym grunty nienośne - nasypy. Zaleca się posadawianie obiektów na płycie fundamentowej, bądź wymianę gruntu warstwy la i Ib pod ławami fundamentowymi na na dobrze zagęszczalny grunt niespoisty o wskaźniku różnoziarnistości U>5 (żwir, pospółka), przy czym warstwę la należy wymienić na całej głębokości jej zalegania lub/i przeprowadzenie dodatkowych badań stopnia komprymacji nasypów (sondowania dynamiczne) w celu określenia in situ ich nośności. Badania stopnia zagęszczenia pozwolą określić głębokość koniecznej wymiany. Przedmiotowy rejon badań charakteryzują złożone warunki gruntowe wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

2 Dodatkowe badania gruntu

Dla zaprojektowania właściwego posadowienia budynków proponuje się wykonanie sondować dynamicznych, które pozwolą na zbadanie zagęszczenia i wytrzymałości gruntu dla celów konstrukcyjnych. Konieczne będzie wykonanie ok. 15 sondowań. Sondowania wykonane powinny zostać do spągu gruntów nasypowych.

3 Płytka eksploatacja

Z danych uzyskanych w Urzędzie Miejskim teren ten jest pod wpływem płytkiej eksploatacji górniczej, oraz na terenie inwestycji znajduje się biedaszyb oznaczony na planie zagospodarowania terenu.

4 Zieleń

Zgodnie z wykonaną inwentaryzacją zieleni na terenie znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy. Stan zdrowotny drzew jest zróżnicowany, od drzew w dobrym stanie do drzew zupełnie uschniętych. Drzew w stanie zdrowotnym dobrym, które należałoby zachować jest 5 sztuk. Występują też drzewa owocowe, lecz jako nie podlegające ochronie nie zostały ujęte w inwentaryzacji.

4. Nieruchomość zostanie sprzedana oferentowi, który złoży najkorzystniejszą cenowo pisemną ofertę.

5. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Wodociągi Siemianowickie Aqua- Sprint Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich, ul. Śląska 100 - Biuro Podawcze do dnia 08.11.2021r. do godz. 12:00.

6. Oferty pisemne winny zostać złożone w zamkniętych kopertach i zawierać w szczególności:

a. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b. datę sporządzenia oferty;

c. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

7. Po otwarciu ofert Spółka informuje oferentów wskazując czy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku złożenia równorzędnych ofert pisemnych, Spółka zaprosi oferentów, których oferty były najwyższe i równorzędne na spotkanie celem przeprowadzenia ustnego przetargu.

8. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy lub podjąć decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.

9. Zarządowi Spółki przysługuje prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wybrania, którejkolwiek z ofert.

10. Oferenci składając oferty pisemne dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych pisemnych ofertach.

11. Dokumenty dotyczące nieruchomości, a w szczególności: projekt budowlany odbudowy i zabezpieczenia wlotu do zlikwidowanego szybu Wanda, operat szacunkowy, mapa oferowanego terenu są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 12.00.

12. Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży udziela Pani Danuta Kacprzak Tel. 32 753 53 78. 


Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o. o. Piotr Komraus


Załączniki:

 1. Mapa terenu
 2. Wykaz działek
Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 04.11.2021, 11:07
Dokument oglądany razy: 394