Oferta dzierżawy działek gruntowych przy ul. Mysłowickiej w Siemianowicach Śląskich

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 12.04.2022, 18:51
Data zakończenia przetargu: 26.04.2022, 12:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 28.04.2022, 12:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt:
Nie podlega Ustawie

  Zarząd Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o. o. ogłasza postępowanie na dzierżawę terenów niezabudowanych w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul Mysłowickiej.

    Lokalizacja:

    • Siemianowice Śląskie, rejon ul. Mysłowickiej
    • Współrzędne lokalizacyjne 50°17'40.5"N 19°03'05.1"E
    • Mapa Google terenu

     Nieruchomość:

     Nr działkiNr księgi wieczystejPowierzchnia w m2
     468/19
     KA1I/00004168/3
     29 152
     464/3
     KA1I/00023597/8
     6 292
     462/3
     KA1I/00023598/5
     4 916
     466/3
     KA1I/00023598/5

     34 644

     Łączna powierzchnia działek 75 004 m2.

     Przeznaczenie terenu:

     Opis- zgodnie z Uchwałą nr 206/2020 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Mysłowickiej, Kolejowej, Jana Kilińskiego oraz Cmentarnej na granicy miast Katowice i Czeladź w Siemianowicach Śląskich ww. nieruchomości oznaczone są P-U-ES-K Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w Siemianowicach Śląskich.

      Opis Nieruchomości:

       Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w Siemianowicach Śląskich w rejonie ul. Mysłowickiej przy granicy miast Katowice oraz Czeladź. Dojazd do nieruchomości możliwy jest od ul. Mysłowickiej. Teren jest niezagospodarowany, pokryty drzewostanem liściastym, krzewami oraz trawą. W obrębie nieruchomości znajduje się zieleń nieurządzona. Działki znacznie zróżnicowane wysokościowo.

        Termin składania ofert:

        Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w biurze podawczym Aqua-Sprint sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Śląskiej 100 . Termin składania ofert upływa 26.04.2022r. o godz. 12.00

        Oferty pisemne winny zostać złożone w zamkniętych kopertach i zawierać w szczególności:

        • Kwotę netto czynszu dzierżawnego za dzierżawę 1m2 na rok oraz sposób jej zapłaty
        • Proponowany czas dzierżawy
        • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot
        • Datę sporządzenia oferty
        • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami ogłoszenia i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
        • Po otwarciu ofert Spółka informuje oferentów wskazując czy ich oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku złożenia równorzędnych ofert pisemnych, Spółka zaprosi oferentów, których oferty były najwyższe i równorzędne na spotkanie celem przeprowadzenia ustnego przetargu.
        • Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym miejscu i w terminie, Zarząd Spółki może odstąpić od zawarcia umowy lub podjąć decyzję o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
        • Zarządowi Spółki przysługuje prawo zamknięcia procedury sprzedaży bez wybrania, którejkolwiek z ofert.
        • Oferenci składając oferty pisemne dodatkowe, nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych pisemnych ofertach.
        • Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży udziela Pan Jacek Rupik telefon 32 753 53 78. 
        Opublikował: Jacek Rupik
        Publikacja dnia: 12.04.2022, 18:51
        Dokument oglądany razy: 53