Majątek

Stan na dzień 31.12.2020

 • Aktywa trwałe: 57 716 785,18 zł
  • Wartości niematerialne i prawne: 379 359,23 zł
  • Rzeczowe aktywa trwałe: 56 955 967,49 zł
   • Środki trwałe: 44 870 317,87 zł
     • grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 1 714 915,24
    • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 41 651 054,00 zł
    • urządzenia techniczne i maszyny: 1 053 191,80 zł
    • środki transportu: 339 870,40 zł
    • inne środki trwałe: 111 286,43 zł
   • Środki trwałe w budowie: 12 085 649,62 zł

Opublikował: Jacek Rupik
Publikacja dnia: 18.05.2021, 10:32
Dokument oglądany razy: 1 357
Podpisał: Łukasz Jęczek
Dokument z dnia: 04.11.2020