Deklaracja Dostępności

Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o..

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-07-02

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

  1. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. Aktualnie trwają prace nad ich poprawą.

Powód wyłączenia:

  1. Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-07-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
  1. HTML 5
  2. CSS 3
  3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Jęczek, info@aqua-sprint.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 753 53 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostęp relizowany jest z poziomu parteru-chodnika poprzez podwójne drzwi automatyczne. Bezpośrednio przed drzwiami wejściowymi znajduje się przystanek autobusowy, nazwa przystanku w rozkładzie jazdy to Siemianowice Urząd Skarbowy. Dodatkowo poprzez pochylnię zlokalizowaną przy portierni oraz podówjne drzwi automatyczne można uzyskać dostęp do głównego holu, gdzie jest ogólnodostępny sanitariat w tym osobny dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na parkingu głównym obok wejścia głównego do Biura Obsługi Klienta znajdują się dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oznaczonych odpowiednimi znakami poziomym oraz pionow

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym, dla czworonożnych przewodników jest przygotowana specjalna miska z wodą.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online
Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Wskazane jest umówienie wizyty mailowo z trzydniowym wyprzedzeniem.

Udogodnienia

  1. Podjazd dla wózków 
  2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

  1. Ostatnia kondygnacja bez dostępu windą
Redakcja BIP   |